Algemene Voorwaarden

Huisreglement Procare Fysiotherapie
Voor de goede gang van zaken bij Procare Fysiotherapie verzoeken wij u onderstaande informatie door te nemen:

Algemene regels
1.1 Bij het nog herstellen van ziekte (bijv. griep) is behandeling slechts mogelijk na telefonisch overleg met de behandelend fysiotherapeut.
1.2 Afspraken die uiterlijk 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden niet in rekening gebracht.
1.3 Het is aan te bevelen om uw verzekeringspolis betreffende vergoedingen fysiotherapie voor de intake door te nemen.
1.4 Patiënten dienen zelf hun polisvoorwaarden na te kijken in hoeverre zij verzekerd zijn voor fysiotherapie. Door de vele verschillen in
      polissen is het voor ons onmogelijk geworden u hierin optimaal voor te lichten. Indien de verzekering de behandelingen niet vergoed
      zijn de kosten voor de patiënt.
1.5 Verandering in uw verzekering? Geef dit dan s.v.p. direct door.
1.6 Geregistreerde gegevens worden behandeld conform het gestelde in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).
1.7 Indien u opmerkingen/ideeën/etc. heeft ter verbetering van onze dienstverlening, dan stellen wij het zeer op prijs als u dit aan ons kenbaar
      maakt. U kunt dit zowel mondeling als schriftelijk aan ons doorgeven (ideeënbus).
1.8 Heeft u klachten over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dit kenbaar te maken bij uw behandelend
      fysiotherapeut of de vertrouwenspersoon. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op, dan
      kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. U kunt hiervoor het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) inschakelen.
      Een brochure met relevante telefoonnummers en adressen vindt u in de wachtruimte van onze praktijk.
1.9 In ons pand is een AED aanwezig. Heeft u een “niet reanimatie verklaring”, overlegt u dit dan met uw behandelend fysiotherapeut.
      Recht op inzage patiëntendossier
      U kunt uw medisch dossier inzien als u 16 jaar of ouder bent. Als u uw dossier wilt inzien, moet u dat mondeling of schriftelijk vragen aan uw
      zorgverlener of de zorginstelling. U krijgt alleen de gegevens te zien die over uzelf gaan. Uw familieleden hebben alleen recht op inzage in uw
      dossier als u ze daartoe schriftelijk hebt gemachtigd. Wel hebben ouders of wettelijke vertegenwoordigers van kinderen tot 12 jaar recht op
      inzage in het dossier van hun kind. Kinderen tussen de 12 en 16 jaar moeten er zelf mee instemmen als iemand anders hun dossier wil bekijken.
      Wie boven de 16 is, beslist zelf over inzage..

Regels voor gebruik oefenzaal
2.0 Het is niet toegestaan om eerder de zaal te betreden dan de aangegeven openingstijd.
2.1 De oefenruimte alleen met schone zaalschoenen betreden.
2.2 In verband met de hygiëne is het gebruik van een handdoek voor het gebruik op de trainingsapparatuur vereist.
2.3 Na gebruik van de cardio-toestellen deze graag schoon achterlaten. In de zaal hangen papierrollen en er staan schoonmaakmiddelen
      waarmee u uw zweet kunt verwijderen.
2.4 Na gebruik van materialen deze graag weer netjes opruimen.
2.5 Als er mankementen aan apparatuur of materialen zijn, verzoeken wij u dit aan de aanwezige medewerker in de zaal te melden.
2.6 Jassen en tassen kunt u in de kleedkamer kwijt. Daar zijn speciale lockers waar u uw spullen veilig op kunt bergen. Wij verzoeken u na
      gebruik de sleutel in de locker te laten zitten.
2.7 In alle ruimtes is het verboden te roken.

 

Huisreglement Trainingscentrum
Inschrijving
1.0 Het lidmaatschap van elke abonnementsvorm kan op ieder moment ingaan en eindigt altijd op de eerste van de maand.
1.1 De deelnemer is verplicht een inschrijfformulier in te vullen en te tekenen.
1.2 De deelnemer is verplicht een gezondheidsverklaring in te vullen en te tekenen.
1.3 Het inschrijfgeld bedraagt € 18,50.

Betaling
2.0 Het lidmaatschap wordt steeds vooraf via een automatische incasso afgeschreven in de eerste week van de maand.
2.1 Bij een drie maanden- en een halfjaarcontract geldt een looptijd van onbepaalde tijd.
2.2 Bij afloop van een jaarcontract dient men een nieuw abonnement af te sluiten.
2.3 Procare behoudt zich het recht voor tarieven te indexeren. Tenminste één maand voor een prijswijziging worden de leden hiervan in
      kennis gesteld. Voor de lopende contractduur worden de prijzen niet gewijzigd.
2.4 U krijgt eenmalig een E-Gym (RFID) bandje. Bij verlies brengen wij € 10,00 in rekening voor een nieuw bandje.

Uitschrijven
3.0 Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren. Het daarvoor bestemde formulier is verkrijgbaar bij de receptie of te downloaden vanaf de
      website.
3.1 Opzegging dient uiterlijk één kalendermaand voor het einde van de contractuele einddatum plaats te vinden.
3.2 Bij een eerdere opzegging via het opzegformulier dan waarop het lidmaatschap contractueel eindigt, blijft het lid het maandelijkse
      abonnementsgeld verschuldigd voor de resterende looptijd van het contract.
3.3 Teruggave van trainingsgelden is niet mogelijk.

Afmelding wegens langdurige ziekte
4.0 Indien de deelnemer als gevolg van een langdurige ziekte niet in staat is de trainingen te volgen, kan tot schorsing van de betalingsverplichting
      besloten worden. Betalingsschorsing gaat in vanaf het moment van afmelding .

Openingstijden
5.0 Het is alleen toegestaan te trainen tijdens de aangegeven openingstijden.
5.1 Procare behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen. Op officiële en erkende feestdagen is Procare gerechtigd
      gesloten te zijn. Het lid heeft geen recht op restitutie van het lidmaatschap indien Procare gesloten is op deze dagen of tijden.

Aansprakelijkheid
6.0 Indien een deelnemer onder behandeling is van een huisarts of specialist dient dit, ter wille van de veiligheid en verantwoordelijkheid
      van de deelnemer te worden gemeld aan de fysiotherapeut.
6.1 Procare is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen, opgelopen verwondingen of ander lichamelijk letsel
      en de eventuele daaruit voortvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van een deelnemer.
6.2 Procare Fysiotherapie is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in dit gebouw of binnen directe omgeving van
      dit gebouw bevindende eigendommen/bezittingen van bezoekers.

Regels voor gebruik oefenzaal
7.0 Het is niet toegestaan om eerder de zaal te betreden dan de aangegeven openingstijd.
7.1 De oefenruimte alleen met schone zaalschoenen betreden.
7.2 In verband met de hygiëne is het gebruik van een handdoek voor het gebruik op de trainingsapparatuur vereist.
7.3 Na gebruik van de cardio-toestellen deze graag schoon achterlaten. In de zaal hangen papierrollen en er staan schoonmaakmiddelen
      waarmee u uw zweet kunt verwijderen.
7.4 Na gebruik van materialen deze graag weer netjes opruimen.
7.5 Als er mankementen aan apparatuur of materialen zijn, verzoeken wij u dit aan de aanwezige medewerker in de zaal te melden.
7.6 Jassen en tassen kunt u in de kleedkamer kwijt. Daar zijn speciale lockers waar u uw spullen veilig op kunt bergen. Wij verzoeken u na
     gebruik de sleutel in de locker te laten zitten.
7.7 In alle ruimtes is het verboden te roken.